Informacja RODO dla klientów szkolenia

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest C12 Spec. Szkolenia Dariusz Pollak z siedzibą i adresem w Łodzi przy ul. Henryka
Sienkiewicza 85/87 lok. 8
Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez C12 Spec. Szkolenia?
Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w C12 Spec. Szkolenia, możesz się skontaktować z przedstawicielem C12 Spec. Szkolenia, wykorzystując wskazane dane
kontaktowe: adres email: darek@c12.com.pl, tel. kom. 669054125
C12 Spec. Szkolenia posiada twoje dane ponieważ wypełniłeś wpis w rejestrze pobytu na strzelnicy.
Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności za pomocą urządzeń do płatności bezgotówkowych.
Otrzymujemy od nich informację o statusie Twojej płatności za usługę.
Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez C12 Spec. Szkolenia?
C12 Spec. Szkolenia przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie ze szkoleń i kontakt z nami, wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących
działalności i obowiązków osób prowadzących strzelanie, umożliwić dokonanie płatności za usługi, prowadzić działania marketingu bezpośredniego i korespondencyjnego, w tym związane z
organizacją kursów, szkoleń i wydarzeń o charakterze strzeleckim.
Dane, które Ciebie identyfikują, mogą też być wykorzystane w celu udostępniania w serwisach przestrzeni reklamowej, zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania
systemami teleinformatycznymi oraz w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania
obowiązków prawnych.
C12 Spec. Szkolenia jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te
wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów kontrolnych i informacyjnych dla organów państwowych i samorządowych.
Niektóre dane, takie jak rejestrację obrazu, czyli również twojego wizerunku, C12 Spec. Szkolenia przetwarza w celach zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jak również
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń naszych klientów.
Czy musisz podać C12 Spec. Szkolenia swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem prawnym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca
2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy dokonujemy rozliczenia płatności uzyskanych od Ciebie.
Natomiast takie dane jak numer telefonu oraz adres e-mail przetwarzamy w celach promocyjnych i informacyjnych. Podawanie ich jest dobrowolne i w każdej chwili możesz zażądać od nas usunięcia tych danych z naszych zbiorów danych.
Jeśli nie podasz nam wymaganych prawem informacji o sobie, nie będziemy mogli udostępnić ci naszych usług. W pozostałym zakresie (adres e-mail, telefon) podanie danych jest dobrowolne.
W przypadku rejestracji obrazu na terenie C12 Spec. Szkolenia przed wejściem zostały umieszczone wyraźne i widoczne znaki informacyjne. Kiedy wchodzisz do firmy traktujemy to jako
wyrażenie zgody na rejestrację twojego wizerunku.
Jakie masz uprawnienia wobec C12 Spec. Szkolenia w zakresie przetwarzanych danych?
Możesz żądać od C12 Spec. Szkolenia: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (poza danymi wymaganymi prawem), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których
zostały zebrane przez C12 Spec. Szkolenia; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający C12 Spec. Szkolenia sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne C12 Spec. Szkolenia ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób
automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez C12 Spec. Szkolenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Komu C12 Spec. Szkolenia udostępnia Twoje dane osobowe?
C12 Spec. Szkolenia, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę lub obowiązek prawny, w tym na żądanie
podmiotów uprawnionych przepisami prawa, lub gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających C12 Spec. Szkolenia, np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych
serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania i serwerów.
Twój wizerunek zarejestrowany przez nasze urządzenia rejestracji obrazu nie są nikomu udostępnianie, poza sytuacjami związanymi z popełnieniem przestępstwa lub wyrządzenia szkody.
Wtedy Twój wizerunek może być udostępniony i przekazany organom państwowym takim jak Policja lub inne służby odpowiedzialne za prowadzenie postępowań administracyjnych i karnych i
tylko na ich wniosek.
Jak długo C12 Spec. Szkolenia przechowuje Twoje dane osobowe?
C12 Spec. Szkolenia przechowuje Twoje dane osobowe przez czas wymagany prawem. Dane marketingowe przetwarzamy i przechowujemy do czasu, aż poinformujesz nas o cofnięciu zgody.
Ponadto, C12 Spec. Szkolenia przechowuje Twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.
C12 Spec. Szkolenia przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.
C12 Spec. Szkolenia przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.
Czy C12 Spec. Szkolenia przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie.

co nas wyróŻnia

Doświadczenie zdobyte na polu walki oraz podczas operacji specjalnych.

Uczestnictwo na misjach, m. in. w Kosowie, Iraku, Afganistanie.

Znajomość nowoczesnych i efektywnych metod działania zdobytych podczas szkoleń międzynarodowych, m. in. w Bośni i Hercegowinie, USA, Finlandii, Francji, Korsyce czy Kanadzie.

Szkolenia survivalowe oraz SERE o różnym stopniu zaawansowania. Przygotowanie psychologiczne oraz umiejętność efektywnego i skutecznego przekazania wiedzy, zdobytej podczas różnego rodzaju kursów i szkoleń.

Czytaj więcej

Kontakt

C12 SPEC. SZKOLENIA
DARIUSZ POLLAK

90-052 Łódź
ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8

nr. konta mBank: 
67 1140 2004 0000 3102 7817 4156

Tel:. + 48 669 054 125
E-mail: darek@c12.com.pl
NIP: 652 139 14 08

Zobacz jak dojechać