Szkolenia zgoda

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”,

informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest C12 Spec. Szkolenia Dariusz Pollak, z siedzibą w Łodzi 90-052 przy ul. Henryka Sienkiewicza

85/87 lok. 8 (adres poczty elektronicznej: darek@c12.com.pl).

  1. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności administracyjnych związanych z rekrutacją na szkolenie.
  2. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby prowadzące rekrutację na szkolenie oraz osoby prowadzące szkolenie.
  3. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji wyznaczonej terminem podanym na stronie internetowej a także po zakończeniu

szkolenia w celach archiwalnych

  1. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  1. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani(-) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  2. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani(n) zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych

osobowych będzie nie zamieszczenie Pani(-) na liście uczestników szkolenia i tym samym brak możliwości zrealizowania usługi.

  1. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym

mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Miejscowość , dnia

………………………………………………………………………………………………………………

(podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dobrowolnie wyrażam

zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w e-Formularzu zgłoszeniowym, przez C12 Spec. Szkolenia Dariusz Pollak, w celu przeprowadzenia czynności

związanych rekrutacją na szkolenie. Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w

formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Miejscowość , dnia

……………………………………………………………………………………………………………………

(podpis)

co nas wyróŻnia

Doświadczenie zdobyte na polu walki oraz podczas operacji specjalnych.

Uczestnictwo na misjach, m. in. w Kosowie, Iraku, Afganistanie.

Znajomość nowoczesnych i efektywnych metod działania zdobytych podczas szkoleń międzynarodowych, m. in. w Bośni i Hercegowinie, USA, Finlandii, Francji, Korsyce czy Kanadzie.

Szkolenia survivalowe oraz SERE o różnym stopniu zaawansowania. Przygotowanie psychologiczne oraz umiejętność efektywnego i skutecznego przekazania wiedzy, zdobytej podczas różnego rodzaju kursów i szkoleń.

Czytaj więcej

Kontakt

C12 SPEC. SZKOLENIA
DARIUSZ POLLAK

90-052 Łódź
ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8

nr. konta mBank: 
67 1140 2004 0000 3102 7817 4156

Tel:. + 48 669 054 125
E-mail: darek@c12.com.pl
NIP: 652 139 14 08

Zobacz jak dojechać